PODSTAWOWE DOKUMENTY SZKOŁY

1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej (*.pdf)

2. Arkusz organizacyjny szkoły.

3. Tygodniowy rozkład:

4. Program Wychowawczy ZSP (*.pdf)

5. Program Profilaktyki ZSP (*.pdf)

6. Plan pracy ZSP (*.pdf)

7. Program adaptacyjny ucznia kl. I "Jestem uczniem" (pobierz)

8. Szkolny zestaw programów nauczania.

9. Szkolny zestaw podręczników (*.pdf)

10. Plan nadzoru pedagogicznego.

11. Protokolarz Rady Pedagogicznej.

12. Dzienniki lekcyjne.

13. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

14. Wyniki klasyfikacji i promocji.

15. Arkusze ocen.

16. Księga ewidencji dzieci.

17. Księga uczniów.

18. Akta osobowe kadry pedagogicznej.

19. Regulamin korzystania z Dziennika Elektronicznego (pobierz)

20. Regulamin świetlicy szkolnej (pobierz)

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com