SZKOŁA PODSTAWOWA

W WIŚLE WIELKIEJ

w ZSP w Wiśle Wielkiej

ul. Hodowców 38
43-243 Wisła Wielka
tel.: (32) 212 04 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat czynny 8.00-15.00

ePUAP
/ZSPwislawielka/SkrytkaESPInspektor ochrony danych
Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (32) 212-85-60

Klauzula informacyjna (umowa laptop kl. 4) - pobierz

Wniosek o realizację praw wynikających z RODO - pobierz

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku - pobierz

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej ul. Hodowców 38, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (32) 212 04 76 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (32) 210-21-93 wew. 144 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1lit. b, g, hRODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).      
- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).      
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
6. Podstawą przetwarzania są:
•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1327).
•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910);
•    Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942ze zm.);
•    Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły;
•    Zgoda osoby, której dane dotyczą;
7. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
•    dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
•    sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
•    usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
•    ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
•    prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
•    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Wniosek w sprawie swoich praw, w tym o cofnięcie zgody, można kierować na adres email:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiejlub na adres Administratora.
12. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
13.  Administrator nie profiluje danych osobowych.

Klauzula informacyjna - odbiór dziecka - świetlica - pobierz

Klauzula informacyjna - odbiór dziecka - przedszkole - pobierz

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej ul. Hodowców 38, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (32) 212 04 76 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (32) 210-21-93 wew. 144 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art.108 a ustawy Prawo oświatowe.
5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: Segmenty dydaktyczne A, B i C, a także chodnik i parking od ul. Hodowców oraz dziedziniec wewnętrzny szkoły.
6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. Po upływie tego okresu dane są usuwane.
8. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Realizujemy:


 

Free website templates Joomlashine.com